خموشانه

حق سکوتی برای نگفتن و ندیدن

بایگانیِ مه, 2011

جنبش را تعطیل کنیم یا نه؟؛ حمله به خاتمی یا برنامه ریزی برای خرداد سبز؟

در حالی که تنها سه روز دیگر تا آغاز خردادماه مانده تنها کافی است گذری در لینک های بالاترین بیاندازیم … هر چه لینک ببینی فحش به خاتمی است چون ظاهرا دو روزی است سوراخ دعا پیدا شده و اگر به خاتمی فحش بدهی لینکت داغ میشود و چه بهتر از این؟ حکومت هزینه میخواهد؟ خیر به راحتی اهداف خود را پیش میبرد اول اینکه خودی ها خاتمی را با خاک یکسان میکنند و دوم اینکه خرداد هم مثل فرصت های دیگر به راحتی میگذرد بعد هرچه میخواهیم آه و ناله کنیم که چه فرصتی را از دست دادیم و به انتظار خنده و فحاشی کودتاگران باشیم.

Advertisements