خموشانه

حق سکوتی برای نگفتن و ندیدن

بایگانیِ روز دانشجو

خبری در راه است؟

صبح کله سحر که از خانه اومدم بیرون ایتدا تیک بزرگ و جمله سبز رنگ رو دیدم، توی خط ویژه در راه بودم که 16 آذر سبز رنگ بزرگی رو بر دیورا دیدم.
برگشتم دوباره ببینمش که بعدی را هم رد کردیم.
مگر 16 آذر چه روزی است؟
خبری در راه است؟

Advertisements