خموشانه

حق سکوتی برای نگفتن و ندیدن

بایگانیِ صداوسیما

سرباز می‏خواهیم

در روزهای اخیر و ماه‏های اخیر بارها کسانی که می‏خواستند جنبش کنند از خشونت و ابراز خشونت علیه خشونت دولتی ها حرف به میان آورده اند اما این نکته را هیچ گاه نباید فراموش کنیم که به کاربردن خشونت آغاز انحطاط جنبش صلح طلب سبزاست و اکنون در این برهه زمانی که مخالفان ملت در این خیال فرورفته اند که دیگر جنبش تمام شد و به قول آنها «میخ آخر را بر تابوت جنبش کوبیده اند» تنها کاری که از ما برمی‏آید همانگونه که مهندس موسوی گفت آگاه سازی است و امروز بیش از هر زمانی نیازمند آگاه سازی هستیم و به قولی سبرباز می‏خواهیم.

امروز همه ما باید دست به قلم شویم و انگشت به کلید پرینت و انتشار تا بتوانیم جنبش زنده ای که در زیر پوست شهر رفته را آنچنان گسترده کنیم تا حتی رسانه های کودتا نیز همچون گذشته انگشت به دهن از ترس به خود بپیچند و این راه پیروزی همه ما هست و اکنون آنان که شعر جنگ نرم و تهدید نرم را شب و روز بازگو می‏کنند به درستی فهمیده اند که نقطه ضعف آنها آگاهی مردم است.

مطمئن باشید ما پیروزیم