خموشانه

حق سکوتی برای نگفتن و ندیدن

بایگانیِ موسوی

لوگو سه گوش سال صبر و استقامت

صبر و استقامتدوستان این لوگو سه گوش را تقریبا به فکر خود و سفارش یکی از دوستان درست کردم امیدوارم با گذاشتن کد زیر در قالب وبلاگ یا سایت خود «صبر و استقامت» را به اطلاع همه برسانید و ضمنا این نکته را هم بگم که این بخش با لوگوهای سه گوش دیگری به روز خواهد و این اولین لوگو از این مجموعه است.

<div ></div>
<center><div style=»position:absolute; left:0; top:0;»>
<img style=»border:none;margin:0;» alt=»سال صبر و استقامت» src=»https://khamoshane.files.wordpress.com/2010/03/lg2.png»width=»210&#8243; height=»190″>
</div></center><br>

طرح با کمی تغییر برای قسمت راست وبلاگ:

<div class=»hrDiv» ></div>
<center><div style=»position:absolute; right:0; top:0;»>
<img style=»border:none;margin:0;» alt=»سال صبر و استقامت» src=»https://khamoshane.files.wordpress.com/2010/03/lg31.png»&gt;
</div></center><br>

89؛ سال صبر و استقامت مبارک

هفت سین سبز

سال صبر و استقامت

سال صبر و استقامت بر همگی مبارک باد

به یاد سهراب ها و نداها

به یاد آنان که یا در خاکند یا در بند

به یاد تعلیقی‏هایی که در خود زندانی‏اند

بر همه

برهمه سبزها و خاکستری‏ها

به امبد سبزی و سر بلندی ایران

نخستین بهار سبز

مبارک

پ.ن: یاد سهراب همچنان اشک را به چشمانم میاره دستان پاک مادرش را می‏بوسم

——————-

ز ایـــران و از ترک و از تازیـــان

نژادی پدیـــد آید اندر میــــــان

نه دهـقـان ، نه تـرک و نه تـازی بود

ســخن ها بـــه کـــردار بازی بود

هـمـه گـنـج ها زیر دامـان نهـنـد

بکوشـند و کوشش به دشـمن دهـنـد

به گـیـتـی کـسـی را نـمانـــد وفــــــا

روان و زبـــانـهـا شــود پــر جــفـا

بــریــزنــد خــون از پــی خواســتـه

شـــــود روزگــــار بــد آراســتـــه

زیــان کســان از پـی سـود خـویـش

بجـویـنـد و دیــن انـدر آرنـد پـیـش

سرباز می‏خواهیم

در روزهای اخیر و ماه‏های اخیر بارها کسانی که می‏خواستند جنبش کنند از خشونت و ابراز خشونت علیه خشونت دولتی ها حرف به میان آورده اند اما این نکته را هیچ گاه نباید فراموش کنیم که به کاربردن خشونت آغاز انحطاط جنبش صلح طلب سبزاست و اکنون در این برهه زمانی که مخالفان ملت در این خیال فرورفته اند که دیگر جنبش تمام شد و به قول آنها «میخ آخر را بر تابوت جنبش کوبیده اند» تنها کاری که از ما برمی‏آید همانگونه که مهندس موسوی گفت آگاه سازی است و امروز بیش از هر زمانی نیازمند آگاه سازی هستیم و به قولی سبرباز می‏خواهیم.

امروز همه ما باید دست به قلم شویم و انگشت به کلید پرینت و انتشار تا بتوانیم جنبش زنده ای که در زیر پوست شهر رفته را آنچنان گسترده کنیم تا حتی رسانه های کودتا نیز همچون گذشته انگشت به دهن از ترس به خود بپیچند و این راه پیروزی همه ما هست و اکنون آنان که شعر جنگ نرم و تهدید نرم را شب و روز بازگو می‏کنند به درستی فهمیده اند که نقطه ضعف آنها آگاهی مردم است.

مطمئن باشید ما پیروزیم