خموشانه

حق سکوتی برای نگفتن و ندیدن

بایگانیِ وزیر مسکن

حسنک و خانه‏سازی اهالی کوچه دهم

مثل همه داستان‏های حسنک یکی بود و یکی نبود زیر گنبد کبود غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. حسنک هنوز هم در همان روستای قدیمی علی‏آباد زندگی می‏کند و وقتی یک روز مادرش دیگر از دست اون کلافه شده بود و ساعت 10 صبح اون رو بیدار کرد حسنک بعد از خوردن صبحانه راهی کوچه شد تا با بچه ها بازی کند و کمی هم بقیه رو با شیطنت های خودش اذیت کند.

همین جور که به سر کوچه دهم که صاحبان خود کوچه اسم اون رو کوچه «عدالت و امنیت» گذاشتن رسید پسرکی را دید که در حال گل‏ بازی است و دارد خانه‏های کوچک گلی می‏سازد حسنک انگشت تعجب به دهان گرفت وقتی دید پسرک رو پشت بام خانه در حال ساخت خانه کوچک گلی است و دلیلش را از او پرسید.

پسرکی که خانه می‏ساخت گفت: «در برخی نقاط کشور حتی برای ساخت واحد مسکونی در پشت بام ها با رعایت قوانین شهری و حق مجوز شهرداری ها قصد داریم تسهیلات بانکی در نظر بگیریم.»*

حسنک نمی‏دانست که این پسر کیست و همینجوز قه قه می‏خندید که پسرک گفت: « عدالت مورد نظر دولت در پرداخت تسهیلات زمین و مسکن این است که تسهیلات به کسانی تعلق گیرد که پیش از این از چنین تسهیلات و امکانات دولتی استفاده نکرده اند.»*

حسنک که پاک از حرف‏هایش تعجب کرده بود به دوست پسرک که در حال درست کردن گل از آب و خاک کف کوچه بود پرسید معلومه شما چتون شده که اون جواب داد: «ما عقب مانده هستیم و دربازسازی بافت‏های فرسوده عقب افتاده‏ایم.»**

حسنک داشت با پسر داخل کوچه حرف می‏زد که پسرک روی پشت بام داد زد احمد زود باش و پس از این فریاد هم گفت: « آماده انتقال تجارب و دستاوردهای خود در زمینه تامین مسکن اقشار کم درآمد در شهرها و روستاها به کشورهای خارجی هستیم و خارجی ها باید از من درس بگیرند.»*

در همین حال احمد با دو رفت تا گل‏ها را به پشت بام برساند و فریاد زد: وای که باز علی زد به سرش!!

حسنک تصمیم گرفت علی و احمد را به حال خود رها کند و راهی خانه شد که پیرمردی روبروی کوچه دهم نشسته بود و از او خواست تا نزدیک او رود هنوز حسنک به پیرمرد نرسیده بود که پیرمرد گفت: « عملکرد وزیر مسکن را مانند ساختمانی است که هنوز فونداسیون و پی آن ریخته نشده، اسکلت ساختمان بر روی آن زمین نصب می‌شود.»***

حسنک تازه فهمید علی که بر روی پشت بام خانه می‏ساخت که بود و به خودش گفت همین بهتر بروم بخوابم تا با این جماعت کوچه دهم بخواهم سر و کله بزنم.

پ.ن: *= جملات داخل گیومه نقل مستقیم از علی نیکزاد وزیرمسکن و شهرسازی دولت دهم

**= جمله داخل گیومه نقل مستقیم از احمد صادقی معاون وزیرمسکن و شهرسازی دولت دهم

***= جمله داخل گیومه نقل مستقیم از کامیار بیات ماکو کارشناس برجسته مسکن